Thaï (ภาษาไทย)

1 média.
  • SHOOCONGDEJ Rasmi, From (Different) Horizons of Rockshelter, Atelier des Arkéonautes (ADA), n° 1909, 2009 [en ligne]; URL: http://semioweb
    Thaï (ภาษาไทย): Traductions littérales. ภาพยนต์สารคดีเรื่องนี้คือบทบันทึกความทรงจำจากการทำงานวิจัยใน โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ระยะที่ ๑ - ๒ : ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙ ) ซึ่งเผยให้เห็นกระบวนการของงานโบราณคดี และตอบคำถามที่ซื่อตรงต่อหลักฐานของอดีต เริ่มจากการตามหารากเหง้าความเป็นมาของคนบนพื้นที่สูง - สำรวจ - ขุดค้น - วิเคราะห์ - ตีความ โดยนักโบราณคดีและกัลยาณมิตรผู้มีความรู้ในหลากหลายศาสตร์จนสามารถเรียงร้อยให้เกิดภาพของอดีตขึ้นอีกครั้ง ภาพของคน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมโบราณที่ถูกแปลความขึ้นนั้น มิได้ถูกทิ้งให้เป็นเพียงตำราหรือบทความทางวิชาการอีกต่อไป แต่นักโบราณคดีได้ก้าวข้ามขอบเขตของกระบวนการวิจัย สู่การเชื่อมโยงอดีตกับชีวิตและชุมชนปัจจุบัน เกิดเป็น โครงการจัดการแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่และเพิกผาถ้ำลอดในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑) และทลายกำแพงวิชาการโดยการเชื้อเชิญศิลปินหลายท่านเดินทางสู่ชุมชนและแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอดในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮองสอน เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยที่สะท้อนวัตถุทางวัฒนธรรมอันแข็งกระด้างผ่านจินตนาการของศิลปินและชาวบ้าน จนเกิดเป็นงานศิลปะ เปรียบเสมือนบทสนทนาระหว่างศาสตร์โบราณคดีและสุนทรียะทางศิลปะ ภายใต้ชื่อ โครงการมาจาก ( คนละ ) ฟากฟ้าของเผิงผา : สู่การทลายเส้นแบ่งของวิธีวิทยาทางโบราณคดี วลีในมานุษยวิทยา และมายาในศิลปกรรม ( พศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑) บทบันทึกความทรงจำนี้เป็นจึงเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการศิลปะ “มาจาก(คนละ)ฟากฟ้าของเพิงผา ” ณ ท้องทุ่งและเพิงผาของบ้านถ้ำลอด - บ้านไร่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนจะเคลื่อนย้ายผลงานมาจัดแสดงอีกครั้ง ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร ทีมงานสารคดี ผู้อำนวยการสร้าง : รัศมี ชูทรงเดช | ผู้กำกับ : ศุภร ชูทรงเดช | ตัดต่อ : ศุภโชค รังสียวัฒน์ | บทสารคดี : นุชจรี ใจเก่ง , ศิริลักษณ์ กัณฑศรี และชล เจนประภาพันธ์ | ควบคุมการบันทึกเสียง : อานันท์ นาคคง | ดนตรีประกอบและเปียโน : อโนทัย นิติพน | บันทึกเสียงบรรยาย พงษ์ศักดิ์ เกาหอม | เสียงบรรยาย : อัจฉรา สร้อยรุ่งเรือง | เอื้อเฟื้อภาพ : John Spies. Recherche de terrain filmée. Ce documentaire a été réalisé à partir d’un carnet de notes de recherche du projet "Archéologie du haut plateau à Pang Mapha", province de Mae Hong Song (Thaïlande), (Phase 1-2, 2001-2006). Il présente l’ensemble du processus des travaux archéologiques, qui se fonde, d'une façon objective, sur les preuves du passé. Réel travail multidisciplinaire, la recherche des racines de l’homme du haut plateau à l'aide de diverses méthodes aidant à la reconstitution du passé - exploration, fouilles, analyse et interprétation - a été réalisée grâce aux travaux conjoints d'archéologues et d’experts venant de différentes disciplines. L’image interprétée de l’homme, de la société et de l’environnement ancien, ne repose plus dans les ouvrages ou dans les articles académiques. Partant de cette constatation, les archéologues dépassent le processus habituel de la recherche scientifique en reliant le passé à la communauté d’aujourd’hui et créent, dans cette perspective, le projet "La gestion des ressources archéologiques Ban Rai et Tham Lod, Pang Mapha, Mae Hong Son (2006-2008)". Par la suite, des artistes ont été invités dans les villages et sur les sites archéologiques pour imaginer avec la population locale des œuvres artistiques. Cette inspiration, qui peut être comparée à une conversation entre l’archéologie et l’esthétique, a donné naissance au Projet “From (Different) Horizons of Rockshelter” : to Break Down the Methodology of Archeology, Phrase in Anthropology and Spirit in Art (2007-2008) ”. Ce carnet de notes est également à l’origine de l’exposition artistique “From (Different) Horizons of Rockshelter” qui s'est déroulée à Ban Rai, Tham Lod, Pang Mapha, Mae Hong Son et s'est terminée au Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre et au National Gallery, Bangkok, Thaïlande.